Boligproblematik på småøerne

Webinar om bopælspligt, flexboligordning, helårs- og fritidshuse

På baggrund af flere spørgsmål fra øboere om regler og lovgivning på boligområdet afholdt Ø-sammenslutningen den 12. januar 2022 i samarbejde med Bolig- og Planstyrelsen et

webinar om boligproblematik på småøerne

Regler og forvaltning af bopælspligt, flexboligordning, helårsboliger og fritidshuse var på programmet. Sigmund Lubanski, direktør for Bolig- og Planstyrelsen og Rasmus Hee Haastrup, Chefkonsulent i Bolig- og Planstyrelsen deltog med oplæg og svarede på spørgsmål fra de mere end 80 deltagere om regler og sammenhænge på boligområdet .

Baggrund for seminaret

Der er de senest år sket en glædelig udvikling, hvor flere og flere har fået øje på de små øer, som steder de gerne vil bo. Nu står vi så med den udfordring, at der på mange af øerne ikke er en helårsbolig at få, hverken til køb eller leje. Og samtidig er der en hel del helårshuse, der bliver brugt som feriehuse. Ofte er de gået i arv og deles mellem flere efterkommeres familier. Det har bl.a. gjort spørgsmål om bopælspligt aktuelle.

Webinaret kan ses eller genses her:

Det bliver muligt at stille spørgsmål på webinaret: Afhængig af hvor mange der deltager, kan du stille spørgsmål, enten mundtligt eller ved at skrive i chatten.

Ø-sammenslutningen har forud for mødet fremsendt disse spørgsmål til Bolig- og Planstyrelsen, som de tager udgangspunkt i:

Bopælspligt
  • Hvis der i et område, eksempelvis på en lille ø, er bopælspligt, hvem skal så håndhæve denne?

– Og hvordan foregår det i praksis? (kræver det fx en anmeldelse før kommunen ser på sagen osv.)

– Hvad kan og må kommunen gøre?

– Har kommunen pligt til at håndhæve bopælspligten?

– Er der nogle sanktionsmuligheder over for en kommune, ifald de har pligt til, men ikke håndhæver bopælspligten?

  • Hvordan fungerer bopælspligten i forhold til boligreguleringsloven?

– Hvad er reglerne for, hvornår kommunen skal/kan henvise lejere til en helårsbolig?

– Hvem fastsætter lejen – eller et loft for samme?

– Hvem vurderer, om der er boligsøgende i en kommune?

– Ændrer boligen status – enten automatisk eller efter ansøgning – hvis kommunen ikke kan finde en lejer?

  • Mht. bopælspligt på landejendomme så oplever nogen øer at udenlandske personer, fx tyskere, køber landejendom, men ikke bebor den året rundt og ikke sætter lejere ind.

– Er dette lovligt?

– Og hvis det ikke er, hvem skal så håndhæve reglerne?

  • Hvis en landejendom går i arv, bortfalder bopælspligten så? Og følger dette i så fald ejendommen fremover?
Helårsstatus
  • Forsvinder helårsstatus fra et hus, hvis det ikke bebos i en årrække?

Altså hvis det står uden folkeregisteradresse, mister det så status som helårshus? – og overgår det så til at være fritidshus?

  • I opgørelse fra december 2020[1] fremgår det, at der en mange ’tomme’ huse på øerne. Hvad forstås ved ’tomme’ huse?

Vi kan se, at flexboliger og sommerhuse med helårsstatus ikke indgår i tallene. Skal tomme huse forstås som helårshuse, der ikke har tilknyttet en folkeregisteradresse?

 Flexboligordning
  • Vil I give en orientering om flexboligordningen generelt? Bl.a.

– Hvilke typer flexbolig findes der?

– Har den enkelte ejendom i et område, der er udlagt til flexbolig krav på at få flexboligstatus? Følger en flexboligtilladelse ejeren eller huset?

– Hvad er en weekendattest – og findes det stadig?

Sommerhuses anvendelse som helårsbolig

Vi er bekendt med særreglen for småøer om, at man må leje sit sommerhus ud til helårsbeboelse (i fald det er egnet til helårsbeboelse og ligger i et sommerhusområde).

Vi har desuden noteret os, at der er mulighed for som ejer at få dispensation i kommunalbestyrelsen til at bebo sit sommerhus, i særlige tilfælde. Særlige tilfælde kan fx være:

Der kan gives dispensation til ejere eller forpagtere af dagligvarebutikker og hoteller, restauranter og virksomhed med uddannelsesmæssigt, kulturelt eller forskningsmæssigt formål, når det har været nødvendigt af hensyn til virksomhedens drift.

En dispensation er personlig, kan kun meddeles til ejeren af den pågældende ejendom, og bortfalder ved ejerskifte.

  • Er dette fortsat gældende?

[1] https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/ul%C3%B8/spm/212/svar/1699250/2259990.pdf

Hello