Landbrug på småøerne – nu og i fremtiden

Undersøgelse af landbrugets betydning og fremtid på de danske småøer

Med dette projekt har vi undersøgt landbrugets betydning for udviklingen af de små øer i Danmark.

Hvilken rolle spiller landbruget, og hvilke udfordringer og fremtidsmuligheder har landbruget som aktør for en bæredygtig udvikling af småøerne som attraktive helårssamfund?

Med undersøgelsen ønskede vi at belyse  betydningen af landbruget for småøernes udvikling:

  • Landbruget som kilde til beskæftigelse i primærerhvervet og følgeerhverv, herunder turisme
  • Landbrugserhvervets betydning for øboernes identitet, kultur og sociale sammenhængskraft
  • Landbrugets rolle som natur- og landskabsforvalter

Om projektet 

Mette Meldgaard og Mathilde Kragh Hare har været ansat i projektet. De er begge øboere og landmænd og har været bredt involveret i ø-sammenhæng i flere år. Begge er også uddannede til og har erfaring med undersøgelser og analyser af denne kaliber.

Projektet har desuden haft en følgegruppe bestående af forskere og vidende mennesker indenfor landbrug, fødevareinnovation og turisme og en styregruppe bestående af formand Dorthe Winther, sekretariatsleder Lise Thillemann Sørensen og landmand på Egholm og tidligere bestyrelsesmedlem Ove Axelsen.

Baggrunden for projektet

Mulighederne for at fremtidssikre attraktive helårssamfund på småøerne er afhængig af en fortsat tilstrømning af nye tilflyttere og lokale erhvervs- og jobmuligheder.

Det primære landbrugserhverv genererer ikke længere så mange arbejdspladser, men understøtter en række følgeerhverv og rummer muligheder for at bringe aktiverne (jord, landskab og bygninger) i spil på nye måder, der kan skabe jobs inden for f.eks. turismebranchen eller fødevareproduktion. Øernes tiltrækningskraft og udviklingspotentiale som bosætningssted og turistdestination er tæt forbundet med øernes natur, landskab, ø-kultur og -identitet.

Med landbrugserhvervet som ejere og forvaltere af størstedelen af småøernes jord og landskab, og en historisk central rolle som kulturbærere på småøerne, er det SaDS’ opfattelse, at landbruget stadig spiller en vigtig rolle på småøerne, og rummer muligheder for øget jobskabelse og bosætning på småøerne.

Med undersøgelsen vil vi undersøge, om der er hold i denne opfattelse. Vi vil tilvejebringe værdifuld data om landbrugserhvervet og dets betydning for småøernes bosætning og jobmuligheder, samt præsentere scenarier for fremtidens bæredygtige ø-landbrug.

Kontakt:

Projektleder Lise Thillemann Sørensen på ls@danske-smaaoer.dk 

Fakta om projektet

Sammenslutningen af Danske Småøer har modtaget 422.944 kr. fra Landdistrikspuljens forsøgsmidler til projektet.

Projektet løber fra 1. januar til 30. juni 2022

Læs projektbeskrivelsen her: Landbrug på småøerne – nu og i fremtiden