Landbrug på småøerne – nu og i fremtiden

Undersøgelse af landbrugets betydning og fremtid på de danske småøer

Med dette projekt ønsker vi at undersøge landbrugets betydning for udviklingen af de små øer i Danmark

Hvilken rolle spiller landbruget, og hvilke udfordringer og fremtidsmuligheder har landbruget som aktør for en bæredygtig udvikling af småøerne som attraktive helårssamfund?

Med undersøgelsen vil vi belyse  betydningen af landbruget for småøernes udvikling:

  • Landbruget som kilde til beskæftigelse i primærerhvervet og følgeerhverv, herunder turisme
  • Landbrugserhvervets betydning for øboernes identitet, kultur og sociale sammenhængskraft
  • Landbrugets rolle som natur- og landskabsforvalter

Projektet er nu i gang

Ansat i projektet er Mette Meldgaard og Mathilde Kragh Hare. De er begge øboere og landmænd og har været bredt involveret i ø-sammenhæng i flere år. Begge er også uddannede til og har erfaring med undersøgelser og analyser af denne kaliber.

Projektet har desuden en følgegruppe bestående af forskere og vidende mennesker indenfor landbrug, fødevareinnovation og turisme og en styregruppe bestående af formand Dorthe Winther, sekretariatsleder Lise Thillemann Sørensen og landmand på Egholm og tidligere bestyrelsesmedlem Ove Axelsen.

Projektet er i marts måned i gang med indsamling af data, der giver et overblik over de konkrete landbrugsaktiviteter på øerne. Gennem to spørgeskemaer, ét til landmænd og ét til øboere og fritidshusejere spørges ind til muligheder, barrierer og holdninger.

Spørgerunden for landbrug og øboere m.fl. er nu afsluttet.

Den afsluttende rapport færdiggøres i juni måned, hvor resultaterne fremlægges på en online konference d. 14. juni 2022 om aftenen, og hvor alle interesserede kan deltage.

Baggrunden for projektet

Mulighederne for at fremtidssikre attraktive helårssamfund på småøerne er afhængig af en fortsat tilstrømning af nye tilflyttere og lokale erhvervs- og jobmuligheder.

Det primære landbrugserhverv genererer ikke længere så mange arbejdspladser, men understøtter en række følgeerhverv og rummer muligheder for at bringe aktiverne (jord, landskab og bygninger) i spil på nye måder, der kan skabe jobs inden for f.eks. turismebranchen eller fødevareproduktion. Øernes tiltrækningskraft og udviklingspotentiale som bosætningssted og turistdestination er tæt forbundet med øernes natur, landskab, ø-kultur og -identitet.

Med landbrugserhvervet som ejere og forvaltere af størstedelen af småøernes jord og landskab, og en historisk central rolle som kulturbærere på småøerne, er det SaDS’ opfattelse, at landbruget stadig spiller en vigtig rolle på småøerne, og rummer muligheder for øget jobskabelse og bosætning på småøerne.

Med undersøgelsen vil vi undersøge, om der er hold i denne opfattelse. Vi vil tilvejebringe værdifuld data om landbrugserhvervet og dets betydning for småøernes bosætning og jobmuligheder, samt præsentere scenarier for fremtidens bæredygtige ø-landbrug.

Send os et billede - om landbruget på din ø

Skriv et par ord om, hvorfor du har valgt netop det billede, og om du er landmand eller ej.

Skriv fotografens navn.

Vi vil også gerne bruge nogle af billederne senere, både i rapporten og i andre småø-sammenhænge. Hvis vi må det, skal du i mailen også give os lov til at bruge det i regi af småøerne. Her kan vi ikke altid kreditere fotografen.

Send gerne – uanset om billedet må bruges offentligt.

Send til landbrug@danske-smaaoer.dk

Kontakt:

Projektmedarbejder Mette Meldgaard på landbrug@danske-smaaoer.dk

Projektleder Lise Thillemann Sørensen på ls@danske-smaaoer.dk 

Fakta om projektet

Sammenslutningen af Danske Småøer har modtaget 422.944 kr. fra Landdistrikspuljens forsøgsmidler til projektet.

Projektet løber fra 1. januar til 30. juni 2022

Læs projektbeskrivelsen her: Landbrug på småøerne – nu og i fremtiden