Generalforsamling 2014

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i foreningen Småøernes Aktionsgruppe på Danhostel Svendborg den. 27. april 2014 kl. 13.00

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent.

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt godkendelse heraf.

3. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning samt godkendelse af resultatopgørelse og balance.

4. Forelæggelse af driftsbudget for det kommende år samt godkendelse heraf.

5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i nævnte rækkefølge og jf. vedtægternes § 9.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen stiller forslag om foreningens ophør (jf. dagsordenens pkt. 5).

 

Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder samtidig til ekstraordinær generalforsamling i foreningen

Småøernes Aktionsgruppe den 27. april 2014 på Danhostel Svendborg umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling er:

1.                        Valg af dirigent.

2.                         Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer

3.                         Eventuelt.

Bestyrelsen stiller forslag om foreningens ophør (jf. dagsordenens pkt. 2).

Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen 2014 og ekstraordinær generalforsamling:

Foreningen Småøernes Aktionsgruppe nedlægges pr. 30. juni 2014, eller senest når foreningens økonomiske mellemværende med NaturErhvervstyrelsen, Sammenslutningen af Danske Småøer, Svendborg Bank og diverse kreditorer er afsluttet.

Uddybning: Foreningens aktiviteter ophører pr. 30. juni 2014, således at der efter denne dato ikke tilkommer nye udgifter. Dog kan foreningen fortsat have renteudgifter, gæld og kreditter efter denne dato. Foreningen kan også have udestående tilskud (til løn og administration og til projekter) hos NaturErhvervstyrelsen efter denne dato.

Så snart disse økonomiske mellemværender er afsluttet, nedlægges foreningen endelig

Med venlig hilsen Eva Terkelsen, formand for Småøernes Aktionsgruppe, et@danske-smaaoer.dk

Årsregnskab
Læs mere her (Pdf-fil)