Vedtægter

Download vedtægterne her: Vedtægter, underskrevet 11. juni 2022

Download øernes rotationsliste her: Rotationsliste

Formål

§ 1

Stk. 1.   Foreningens navn er Sammenslutningen af Danske Småøer.

Stk. 2.   Sammenslutningen af Danske Småøer er en interesseorganisation, der skal ar­bejde for de i § 2 nævnte formål.

§ 2

Stk. 1.   Foreningens formål er ved tværpoli­tisk arbejde at forbedre småøernes situation på alle områder. I dette arbejde er medlemsøernes individuelle særpræg og befolkningens ønsker afgørende. Foreningen kan ikke uopfordret gribe ind i den enkelte øs interne anliggender.

Stk. 2.   For at opfylde de i § 2 nævnte formål skal foreningen tilstræbe:

1)      at intensivere den indbyrdes kontakt imellem medlemsøernes befolkninger og inspirere til nytænkning, udveksling af erfaringer m.v.

2)      at skabe og udbygge kontakter til private og offentlige institutioner til gavn for medlemsøerne.

3)      at fremme tilflytning til øerne for derved at opretholde en fastboende befolkning og bevare småøerne som helårsbeboede og økonomisk bæredygtige lokalsam­fund.

4)      at arbejde aktivt for erhvervsfremmende foranstaltninger og drive oplysningsvirksomhed, som kan skabe forståelse for medlemsøernes situation, deres kvalite­ter, fortrin og behov.

5)      at medvirke til oprettelse af selvstændige institutioner, der lokalt skal arbejde for at fremme udviklingen på medlemsøerne.

Medlemsskab

§ 3

Stk. 1.   Optagelse i Sammenslutningen kan finde sted, såfremt øen på optagelsestidspunktet opfylder følgende betingelser:

a)      at være en ø uden bro- eller dæmnings­forbindelse til fastlandet

b)      at have en fastboende befolkning der udgør mindst 20 og højst 1.200 indbyggere

c)      ikke at have selvstændig kommunal sta­tus

d)      Der optages ikke privat- , organisations- eller offentligt ejede øer

Stk. 2.  Øen repræsenteres i Sammenslutningen af en for øen repræsentativ beboer-  eller borgerforening. Sammenslutningens bestyrelse fører en fortegnelse herover. Fortegnelsen vil være at finde i sekretariatet.

Stk. 3.  Enkeltpersoner, foreninger og institutioner kan optages som støttemedlemmer uden stemmeret.

Generalforsamling

§ 4

Stk. 1.   Generalforsamlingen er Sam­menslutningen af Danske Småøers højeste myndighed

Stk. 2.   Den enkelte medlems-øs beboer- eller borgerforening vælger selv sin ø-repræsentant m. suppleant for et år ad gangen.

Ø-repræsentanten eller dennes suppleant repræsenterer øen på generalforsamlingen.

I tilfælde af forfald kan den enkelte øs beboerforening give en anden øs repræsentant fuldmagt.

§ 5

Stk. 1.   Den årlige generalforsamling afholdes i årets andet kvartal.

Stk. 2.  Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden til den udpegede ø-repræsentant. Herudover bekendtgøres om muligt generalforsamlingen i Ø-posten. Indkaldelsen sker med mindst 30 dages varsel for en ordinær og 14 dages varsel for en ekstraordinær generalfor­samling.

Stk. 3.   Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes når mindst 1/3 af ø-re­præsentanterne med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det, i sidste tilfælde senest til månedsdagen efter begæringens modtagel­se.

Stk. 4. Hvis der fra myndighedernes side er udstedet forsamlingsforbud eller udsendt anbefaling om ikke at mødes i større forsamlinger, kan bestyrelsen vælge at afholde den årlige eller en ekstraordinær generalforsamling virtuelt. Der gælder samme regler for indkaldelse, dagsorden, fremsættelse af forslag og afstemninger som ved en fysisk afholdelse.

§ 6

Stk. 1.  Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

Stk. 2.  Indkaldelsen til generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning.

3. Beretning fra sekretariatet

4. Godkendelse af regnskab

5. Fastsættelse af medlemskontingent efter indstilling fra bestyrelsen.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af formand eller næstformand.

8. Bestyrelse

8.a   Rokering af bestyrelsesposter

8.b   Valg til bestyrelse

8.c.  Valg af suppleanter for de valgte bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af revisorer/revisor-suppleant (jvf. § 10 stk. 3)

10. Eventuelt

Stk. 3.   Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Stk. 4.  Enhver beboer eller lodsejer, hjemmehørende på en af medlems-øerne, samt øvrige medlemmer i.h.t. § 3 har møderet og taleret på generalforsamlingen

Stk. 5.  Afstemningen sker skriftligt, hvis blot ét tilstedeværende medlem ønsker det.

Stk. 6.   Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse.

Stk. 7.  Der tilkommer hver medlems-ø en stemme.

Stk. 8.  For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse eller skriftlig fuldmagt.

Stk. 9.  Ved afstemning gælder i almindelighed simpelt stemmeflertal, jvf. dog §§ 11 og 12.

Repræsentantskabet

 § 7

Stk. 1.  Repræsentantskabet består af 2 repræsentanter fra hver medlems-ø.

Stk. 2.  Repræsentantskabet holder normalt 1 årligt møde i november måned. Yderligere møder kan indkaldes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan invitere gæster til deltagelse i møderne.

Stk. 3.  Repræsentantskabets hovedopgaver er

a) at debattere og komme med udkast til den overordnede politiske linje for Sammenslutningen gennem drøftelse af et Målsætnings-program til fremme af foreningens formål

b) at sikre en gensidig udveksling af information om medlemsøernes aktuelle situation samt

c) at tage emner af betydning for øernes situation til behandling.

Bestyrelsen udarbejder dagsorden og program for møderne i Repræsentantskabet.

Stk. 4.  Repræsentantskabet indkaldes af bestyrelsen efter de samme regler, som er gældende for Generalforsamlingen.

Stk. 5.  Bestyrelse og Sekretariat søger gennem ansøgninger om tilskud mv. at nedbringe udgifterne for medlemsøernes deltagelse i repræsentantskabet.

Bestyrelse

§ 8

Stk. 1.  Sammenslutningens bestyrelse består af 8 medlemmer, der vælges og udpeges i henhold til § 8, stk. 2 og 3. Bestyrelsen består af formand, næstformand samt 6 medlemmer.

Stk. 2.   Formanden og næstformanden vælges af generalforsamlingen for en 2-årig perio­de, formanden på lige år og næstformanden på ulige år. Genvalg kan finde sted. Valgene foregår ved skriftlig afstemning uanset antallet af kandidater.  Formand og næstformand skal have bopæl på en af medlemsøerne, dvs. have folkeregisteradresse her.

Stk. 3.   De øvrige 6 bestyrelsespladser fordeles efter nedenstående princip:

  • 3 bestyrelsespladser tilfalder medlemsøerne ved rotation mellem medlemsøerne efter medlemsnummer. Hver ø sidder i bestyrelsen for en 2-årig periode.

Medlemsøen udpeger samtidig en suppleant.

Den årlige udskiftning sker i nummerorden ved, at der på lige år afgår den medlemsø med størst anciennitet i bestyrelsen, og på ulige år afgår de to medlemsøer med størst anciennitet i bestyrelsen.

Udpegningen af personen til en medlemsøs rotationsplads i Sammenslutningens bestyrelse foretages suverænt af medlemsøens beboerforening.

En medlems-ø kan, såfremt beboer- eller borgerforeningen skriftligt anmoder om det inden periodens start, fritages for bestyrelsesansvaret for perioden (2 år). Bestyrelsespladsen går herefter videre til den næste ø i rækken efter medlemsnummer.

  • 3 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode.

På ethvert givet tidspunkt kan hver ø kun have ét valgt medlem blandt de tre valgte bestyrelsesmedlemmer

På lige år afgår to valgte medlemmer, og der vælges to medlemmer, på ulige år afgår ét valgt medlem, og der vælges ét nyt medlem. Genvalg kan finde sted

Kandidaterne til de valgte pladser skal være fastboende, dvs. have folkeregisteradresse på medlemsøen, og være medlem af den lokale beboerforening.

Hvert år vælges desuden tre suppleanter for de valgte bestyrelsesmedlemmer (for ét år). Suppleanterne skal være fra tre forskellige øer, ligeledes være fastboende, dvs. have folkeregisteradresse på medlemsøen, og være medlem af den lokale beboerforening.

Stk. 4.   Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.

Stk. 5.   Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 5 eller flere medlemmer inkl. formand eller næstformand er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens – i dennes fravær næstformandens – stemme udslaget.

Stk. 6.  Sekretariatets ansvarlige leder er sekretær for bestyrelsen og fører protokol over møderne. Protokollen underskrives ved det følgende bestyrelsesmøde, alternativt elektronisk eller via digital kvittering.

Stk. 7.  Bestyrelsen godkender Sammenslutningens driftsbudget og har ansvar for overholdelse af eventuelle tilskudsbetingelser.

Stk. 8.  Den til enhver tid siddende bestyrelse er bemyndiget til at foretage alle nødvendige og sædvanlige dispositioner i forbindelse med driften af Sammenslutningen.

Bestyrelsen er ligeledes bemyndiget til at købe og sælge fast ejendom samt foretage alle i forbindelse her­med nødvendige og sædvanlige dispositioner.

Køb og salg af fast ejendom skal dog altid godkendes på en generalforsamling.

Sekretariatet

§ 9

Stk.1.    Sammenslutningens bestyrelse ansætter et sekretariat med en ansvarlig leder til at forestå den daglige virksomhed som kontaktled og udøvende organ i samarbejde med bestyrelsen og til at varetage Sammenslutningens opgaver i henhold til § 2.

Stk. 2.   Bestyrelsen ansætter og afskediger sekretariatets personale og fastlægger ansvars- og kompetenceområder for sekretariatet.

Stk.3.    Sekretariatet forvalter Sammenslutningens økonomi efter bestyrelsens anvisninger.

Stk. 4.  Sekretariatets ansvarlige leder er bemyndiget til, overfor bestyrelsen, at indstille ansættelse og afskedigelse af personale.

Regnskab og revision

§ 10

Stk. 1.  Sammenslutningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2.  Regnskabet skal forud for den ordinære generalforsamling være revideret af den valgte statsautoriserede/registrerede revisor og herudover være revideret af to blandt medlemmerne udenfor bestyrelsen valgte revi­sorer. Til brug herfor udarbejder bestyrelsen en revisionsinstruks, som indgår i regnskabet.

Det reviderede regnskab udsendes forud for den ordinære generalforsamling.

Stk. 3.   Revisorerne og en suppleant vælges på generalforsamlingen for 3 år af gangen.

Stk. 4.   Foreningens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

Stk. 5.   I øvrigt søges midler til Sammenslutningens arbejde tilvejebragt ved:

1) Tilskud fra stat, regioner og kommuner, EU eller andre institutioner samt eventuel egen virksomhed.

2) Øernes beboerorganisationer samt støt­temedlemmer.

Lovændringer

§ 11

Stk. 1.   Til ændring af Sammenslutningens vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer på en generalforsamling, hvor punktet er optaget på den udsendte dagsorden.

Opløsning

§ 12

Stk. 1.   Til opløsning af Sammenslutningen af Danske Småøer kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige Sammenslutningens repræsentanter.

Stk. 2.   Er 2/3 af repræsentanterne ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny ge­neralforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.

Stk. 3.  Sammenslutningens midler skal i så fald anvendes til formål i overensstemmelse med Sammenslutningens formål.

Tegning – Hæftelse

§ 13

Stk. 1.   Sammenslutningen af Danske Små­øer forpligtiges ved underskrift af 3 bestyrel­sesmedlemmer, hvoraf den ene skal være for­manden eller næstformanden. Prokura kan meddeles sekretariatslederen og sekretariatets kontorassistent.

Stk. 2.   Sammenslutningen af Danske Småøer hæfter kun for sine forpligtelser med den til Sammenslutningen til enhver tid hørende formue.

Stk. 3.   Der påhviler ikke foreningens medlemmer, bestyrelse eller ansatte nogen personlig hæftelse udover de i dansk lovgivning gældende regler

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 24. marts 1974 på Strynø.

Seneste ændringer af vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen afholdt den 11. juni 2022 på Fur.

Kirsten Sydendal

Formand

Sofie Skamris Pedersen

Dirigent