Målsætningsprogram

Målsætningsprogrammet relaterer sig til Sammenslutningen af Danske Småøers vedtægter og er udtryk for en prioritering af Sammenslutningen af Danske Småøers arbejde inden for en femårs periode. Målsætningsprogrammet skal derfor løbende gentænkes.

Generalforsamlingen vedtager målsætningsprogrammet, der fastlægger Ø-sammenslutningens politik for småøerne.

Sammenslutningens formål

Sammenslutningen af Danske Småøer stiftedes i 1974 af 18 øer fordelt over hele landet og består i dag af 27 øer. Formålet er ifølge vedtægternes § 2:

  1. at intensivere den indbyrdes kontakt imellem medlemsøernes befolkninger og inspirere til nytænkning, udveksling af erfaringer m.v.
  2. at skabe og udbygge kontakter til private og offentlige institutioner til gavn for medlemsøerne.
  3. at fremme tilflytning til øerne for derved at opretholde en fastboende befolkning og bevare småøerne som helårsbeboede og økonomisk bæredygtige lokalsam­fund.
  4. at arbejde aktivt for erhvervsfremmende foranstaltninger og drive oplysningsvirksomhed, som kan skabe forståelse for medlemsøernes situation, deres kvalite­ter, fortrin og behov.
  5. at medvirke til oprettelse af selvstændige institutioner, der lokalt skal arbejde for at fremme udviklingen på medlemsøerne.

Organisation

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der er sammensat af en repræsentant fra hver af medlemsøernes beboer- eller borgerforening.

Generalforsamlingen samles en gang årligt til en ordinær generalforsamling, hvor bestyrelsesposterne også besættes. Bestyrelsen består af 8 medlemmer. Formand og næstformand vælges personligt for en 2-årig periode.

Foreningens udøvende organ er sekretariatet.

Arbejdsniveauer

Sammenslutningen af Danske Småøer arbejder på flere ligestillede niveauer i forhold til:

– den enkelte medlems-øs beboere

Ø-Sammenslutningen skal arbejde for at

– servicere beboerne med Ø-sammenslutningens opsamlede viden om ø-forhold.

– udvikle netværk blandt øernes beboere.

– den enkelte medlems-ø

Ø-Sammenslutningen skal arbejde for at

– formidle viden om metoder og fremgangsmåder, der styrker småøerne som lokalsamfund, socialt og økonomisk.

– opsamle og formidle erfaringer fra ø-udviklingsaktiviteter.

– det omgivende samfund

Ø-Sammenslutningen skal arbejde for at

– der i samfundet opnås en forståelse for småøernes vilkår og en vilje til at skabe rammer for levedygtige lokalsamfund på småøerne.

– medlemsøerne i lovgivningen samt i de centrale og lokale myndigheders administration sikres en positiv særbehandling, der støtter øernes eksistens som bæredygtige lokalsamfund.

– småøerne tilgodeses i nationale støtteordninger, og herunder arbejde for, at der fortsat er egen lokal aktionsgruppe for småøerne (LAG).

– det internationale samfund

Ø-Sammenslutningen skal arbejde for at

– EU-lovgivning udformes, så der tages hensyn til de særlige vilkår, som kendetegner små øsamfund.

– der løbende etableres netværk europæiske øboere imellem.

– medvirke aktivt i det europæiske ø-samarbejde, og arbejde for at de små øers netværk høres i lovforberedende arbejde.

Arbejdsområder

På ovennævnte fire niveauer skal Ø-sammenslutningen arbejde for småøernes muligheder for fortsat at være levedygtige helårssamfund for alle aldersgrupper ved en fokuseret indsat på følgende områder:

Færge og transport

Færgerne er øernes livsnerve. Af færgeforbindelsen afhænger muligheden for uddannelse, erhverv og turisme.

Ø-sammenslutningen mener principielt at al færgetransport skal være gratis, i det Ø-sammenslutningen betragter færgen som en forlængelse af den offentlige landevej.

Indtil dette er effektueret vil Ø-sammenslutningen arbejde for at

– tilskuddet til færgerne ’øremærkes’, og der sikres åbne og gennemskuelige færgeregnskaber for alle færgeruter.

– sikre og fastholde gratis persontransport for fastboende.

– fragt bliver gratis for fastboende (erhvervsdrivende såvel som private).

– børn kan rejse gratis med færgerne.

Uanset om færgetransporten er gratis eller ej, vil Ø-sammenslutningen arbejde for at

– sejladsen tilrettelægges således, at den tilgodeser øboernes mulighed for uddannelse, pendling og erhverv.

– der etableres et fælles servicesekretariat for færgeselskaber (et færgesekretariat) under Småøernes Færgeselskaber og medvirke til i et samarbejde med Småøernes Færgeselskaber at formulere rammerne for dette sekretariats område.

– der fortsat afsættes statslige puljemidler til nybygning af energirigtige færger.

– færgerne har hjemsted og overnatter på øerne.

Erhverv, turisme og service

Ø-sammenslutningen skal arbejde for at sikre eksisterende erhverv og for etableringen af nye virksomheder. Rammebetingelserne for erhverv skal sikres, bl.a. inden for områderne handel, industri, service, håndværk, fødevareproduktion og turisme.

Ø-sammenslutningen skal arbejde for

– at sikre gennemførelsen af den fastlagte erhvervspolitik (jf. Generalforsamling 2012).

– en sæsonmæssig udvidelse og spredning af turismen, der ud fra den enkelte øs ønsker sikrer øen en harmonisk turistudvikling.

– bevarelse af flest mulige landbrug på øerne, og arbejde for at landbrugsbedrifterne ejes og drives af fastboende på øerne.

– udviklingen af rådgivning for virksomheder og virksomhedsudvikling.

– netværksdannelse for erhvervsdrivende.

– bevarelsen af offentlige arbejdspladser på øerne, eksempelvis præsteembederne.

– at offentlige opgaver udføres af fastboende på øerne, eksempelvis via en slags ”ø-pedelordning”.

– etableringen af udviklings- og konsulentordninger, der kan medvirke til udviklingen af erhvervsmuligheder og service på øerne.

– at udbrede information, både internt og eksternt, om de muligheder som bl.a. informationsteknologi giver for oprettelse af hjemmearbejdspladser på øerne.

Øvrige basisvilkår

Ø-sammenslutningen skal arbejde for at sikre basis-vilkår for bevarelsen af helårsliv på småøerne. Der skal arbejdes med emner indenfor følgende områder:

Sundhedsområdet: 

– Adgang til læge- sygepleje og døgnbetjent hjemmehjælp på øerne.

– Frivilligt akutberedskab på øerne med tilhørende helikopterservice.

– Frivilligt brandkorps på øerne.

Uddannelse, kultur og fritidsområdet:

– Sikre de eksisterende ø-børnepasningsordninger, alternativt sikre adgang til børnepasning i nærområdet.

– Sikre de eksisterende ø-skoler, nu som i fremtiden.

– Sikre adgang til grundskole i nærområdet.

– Sikre adgang til uddannelser og ungdomsuddannelser i nærområdet.

– Sikre, at der ydes kommunal uddannelsesstøtte til de elever, som pga. for lang transporttid er tvunget til at flytte hjemmefra for at færdiggøre grundskole og ungdomsuddannelse.

– Sikre adgang til kultur – og fritidsmuligheder for børn og voksne, herunder samlingsfaciliteter.

Boligområdet

– Bevarelse af helårsboliger på øerne.

– Adgang til et varieret udbud af boligtyper på øerne, f.eks. lejeboliger og ejendomme med varieret jordtilliggende.

Basale Servicefaciliteter:

– Arbejde for at eksisterende dagligvarebutikker, post-, bank-, apoteks- og biblioteksservice bevares og udvikles.

– Arbejde for IT dækning på småøerne af bredbånd (minimum 100 Mb på up- og download) såvel som mobiltelefoni og på samme økonomiske vilkår som fastlandets.

– Udvikling af havne, herunder også lystbådehavne

– Kystsikring

Energiområdet:

– Ø-sammenslutningen skal støtte op om de enkelte øers udvikling i processen med at blive bæredygtige på energiområdet.

– Ø-sammenslutningen skal arbejde for videndeling mellem øerne på området.

– Ø-sammenslutningen skal fremme muligheden for at bruge øernes særlige geografi, som afgrænsede enheder til at demonstrere projekter for omverden.

Synlighed og netværksdannelse:

Ø-sammenslutningen skal arbejde for

– at sikre formidling og øge synligheden af ø-sagen til øboere, ’ø-venner’, politikere og embedsmænd gennem f.eks. Ø-posten, hjemmeside og nyhedsbreve.

– at sikre en kontinuerlig, udadvendt informationsvirksomhed om forholdene på de danske småøer.

– at give mulighed for kompetenceudvikling, netværksdannelse og erfaringsudveksling for medlemmerne samt søge økonomisk støtte hertil.

– at servicere medlemmer med opsamlet viden om ø-forhold og løsningsmuligheder (f.eks. i forhold til bosætning, turisme, erhverv etc.)

– en fortsat udvikling af ø-sekretariatet og en sikring af bestyrelsens arbejdsmuligheder.

1. juni 2013

Sammenslutningen af Danske Småøers

Generalforsamling på Orø