Boliger & Sommerhuse

Div. love og regler

Midler til øerne i boligaftalen

Notat pr. 26.11.2020 om de afsnit i den grønne boligaftale af 19. maj 2020, der har betydning for småøerne

Der er nu fremsat et lovforslag, som er klar til anden og tredjebehandling i forbindelse med regeringens grønne boligaftale.

I aftalen indgår bl.a. tre ting, der har interesse for øerne:

 • En pulje på 30 mio. kr. til tilskud til opførelse af almene boliger på ikke brofaste øer.
 • Tilskud til huslejenedsættelser til almene boliger på de 27 småøer.
 • Kommunen kan hæve maksimumsbeløbet for opførelse af almene boliger på øerne

Tilskud til opførelse af almene boliger på ikke brofaste øer

 • Der er sat i alt 30,3 mio. kr. af til at fremme etableringen af almene boliger på småøerne og i ø-kommunerne Fanø, Læsø, Samsø og Ærø over en periode fra 2021-2026.
 • Loven forventes at træde i kraft 1.1.2021.

Ø-sammenslutningen forventer at der bliver rift om midlerne og vi anbefaler at man på småøerne kontakter den lokale boligforening og går i dialog med dem og kommunen, så boligselskabet er klar til at søge puljen efter 1.1. 2021 eller så snart derefter som muligt.

 • Der kan gives tilskud på 404.000 kr. pr. bolig.

Det er kommunalbestyrelsen, der skal indsende ansøgningen, men tilskuddet udbetales til bygherren.

Boligstyrelsen har oplyst, at det forventes, at hvis man søger til eksempelvis 5 boliger i en afdeling på en ø, men kun får tildelt tilskud til de 3 boliger, så vil tilskuddet på 3 x 404.000 kr. bliver fordelt på alle 5 boliger for at sænke udgiften til opførelse jævnt over byggeriet i afdelingen.

 • Det forventes at tilskuddet tildeles efter følgende prioriterede rækkefølge:

1) Ansøgninger om etablering af almene familieboliger.

2) Ansøgninger fra øer med det laveste antal almene boliger i forhold til det samlede antal husstande.

3) Ansøgninger om etablering af almene boliger på øer, hvor der er venteliste til ledige boliger, eller hvor der på anden måde kan dokumenteres efterspørgsel efter boliger.

Tilskud til huslejenedsættelser til almene boliger på de 27 småøer

 • Der er i perioden 2021-2026 afsat 6,1 mio. kr. til tilskud til at nedsættelse huslejen for udlejede, almene boliger, der er ibrugtaget på ansøgningstidspunktet og er beliggende på småøerne.

Boligstyrelsen oplyser at med ’ibrugtaget’ menes der, at boligen er opført og klar til brug, men ikke nødvendigvis udlejet på ansøgningstidspunktet. Dvs. en boligafdeling på en småø med eksempelvis 5 boliger kan ansøge om tilskud til huslejenedsættelse til alle boliger selvom det fx kun er de 2 der er udlejet. På den måde kan de udbyde alle lejligheder i afdelingen til samme nye og lavere huslejepris. Tilskuddet udbetales dog kun til boliger i de perioder boligerne er udlejet.

 • Tilskuddet udgør årligt 20.020 kr. pr. bolig.

Det er kommunalbestyrelsen, der skal indsende ansøgningen, men tilskuddet udbetales til boligforeningen.

 • Når midlerne skal fordeles, lægges der vægt på huslejeniveauet og lejeledigheden i afdelingen.
 • Det forventes at tilskuddet tildeles efter følgende prioriterede rækkefølge:
 • Ansøgninger til familieboliger beliggende i boligafdelinger med den højeste lejeledighed.
 • Ansøgninger til familieboliger med det højeste huslejeniveau opgjort pr. kvadratmeter.
 • Ansøgninger til familieboliger med den højeste fraflytningsfrekvens.

Kommunen kan hæve maksimumsbeløbet for opførelse af almene boliger på øerne

 • Kommunerne får mulighed for at godkende, at maksimumsbeløbet overskrides ved byggeri på småøerne.

Muligheden indføres fordi det ofte er umuligt at holde omkostningerne under maksimumsbeløbet ved byggeri på øerne, pga. de øgede omkostninger ved at bygge på en ikke brofast ø.  Det tilstræbes at holde omkostninger så lave som muligt, for tilsvarende at holde huslejen så lav som muligt.

Lovforslaget forventes vedtaget den 3.12.2020. Det kan læses her: https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/BOU/bilag/100/2224019.pdf

(side 5, § 98 c og §119c. vedrører øerne)

Bemærk: Sammenslutningen af Danske Småøer har gjort indsigelse imod §98 c, stk 2 samt § 119c, stk 2. Det forventes at disse udgår, jf. ændringsforslag til lovforslaget: file:///C:/Users/Lise/OneDrive%20-%20Danske%20Sm%C3%A5%C3%B8er/a%20SaDS%20f%C3%A6lles/Demografi%20og%20anden%20fakta/Boliger/%C3%A6ndringsforslag%20til%20lovforslag%20om%20almene%20boliger.pdf

Bekendtgørelsen til lovforslaget er i høring frem til 10.12.2020. Den kan læses her:

https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/e30b371e-3dc9-41d7-a006-0db305bd067d/Udkast%20til%20bekendtg%C3%B8relse%20-%20h%C3%B8ring.pdf

Bemærk: Sammenslutningen af Danske Småøer skriver et høringssvar til bekendtgørelsen og gør indsigelse imod, at der ikke samtidig kan søges tilskud til opførelse af bolig og samtidig hæve maksimumsbeløbet. Det giver ikke mening at det ene udelukker det andet.

 

26.11.2020

Sammenslutningen af Danske Småøer

 • Den grønne boligaftale er undervejs – se notat til venstre eller download det i pdf her: Notat om boligaftalen
 • Vedr. udlejning af sommerhus til helårsbolig så eksisterer der nogle særordninger for de 27 småøer:

Planlovens §40a giver mulighed for at man kan udleje sit sommerhus på en af småøerne til helårsbeboelse: Planloven §40a